Close
אין מוצרים בעגלת הקניות שלך
חיפוש

תקנון האתר

תקנון "עופר-אבניר" מכירת חלפים ואביזרים 

תנאים כללים: 

השימוש באתר האינטרנט של חברת אבניר חברה לרכב בע"מ ח.פ. 510979388 ו/או עופר חברה לרכב בע"מ ח.פ. 510483225(להלן "האתר" ו- "עופר-אבניר")  כפוף לתנאים שיפורטו להלן וגלישה באתר מעידה על הסכמת הגולש באתר ו/או המשתמש בשרותי האתר  ו/או הרוכש באתר (להלן יקראו הנ"ל גם ה"לקוח"), לכל התנאים שלהלן. 

 1. כל לקוח מסכים בעת השימוש באתר ובפרט בעת ההרשמה, לתנאי השימוש שיפורטו להלן וכפי שישתנו מעת לעת ומקבל על עצמו ומסכים כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי "עופר-אבניר" או מי מטעמן בקשר עם האתר ו/או תוכנו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות להן התחייבו "עופר-אבניר" כלפיו. במפורש

 2. מילוי טופס הרשמה ו/או מילוי פרטי הלקוח ופרטים נוספים באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטיו וכל פרט ו/או נתון שיופק על סמך הנתון או על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת "עופר-אבניר", ישמרו ויוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של "עופר-אבניר", וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.

  בין היתר ובכפוף להוראות כל דין, ייתכן ועופר-אבניר תעשה שימוש במידע ובפרטי הקשר שלך על מנת לשלוח אליך דיוור, הצעות ופניות שיווקיות. אתה תמיד יכול להסיר את עצמך מכל רשימת דיוור כאמור באמצעות שימוש בממשקים המופיעים בתוך ההודעה או באמצעות פניה אלינו

 3. "עופר-אבניר" רשאיות לשנות בכל עת, לפי שקול דעתן הבלעדי, את תוכן האתר, את המידע המפורסם בו, את עיצובו וכן את המוצרים הנמכרים בו, תכונותיהם, מחיריהם ומועדי אספקתם.

 4. העובדה שמוצר מסוים הוצע או מוצע למכירה באתר, אינה מחייבת את "עופר-אבניר" להמשיך ולהציע גם בעתיד את אותו מוצר: באותו מחיר, או באותו עיצוב, או באותו משקל, או באותו טיב, או בכלל.

 5. בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים בהוראות אלה, כל קונה המחזיק כדין בכרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב (להלן : "הכרטיס" ו/או "כרטיס אשראי") שניתן להשתמש בו לתשלום באתר (כמפורט באתר) והכרטיס בתוקף ורשום על שמו של הלקוח, רשאי לבקש לרכוש מוצרים ב"עופר אבניר" והכל בתנאי שהקונה מסר את כל הפרטים שהוא יתבקש למסור, במהלך הרכישה באתר או לפניה, ובפרט את שמו המלא, מענו, מספר ת"ז, מען למשלוח ופרטי אמצעי התשלום המלאים ובתנאי שתתקבל אצל "עופר-אבניר" הודעה על שהתשלום בכרטיס אושר והוא יבוצע.

 6. שימוש בכרטיס אשראי הינו אף בכפוף להסכם שבין הלקוח לבין החברה המפיצה/המנפיקה את כרטיס האשראי וכן בכפוף להסכם שבין הלקוח לבין הבנק בו ניתן לו הכרטיס ובכפוף להסכם שבין "עופר-אבניר" לבין החברה המפיצה/מנפיקה את הכרטיס.

 7. "עופר-אבניר" רשאיות שלא לאפשר לקבוצת לקוחות ו/או ללקוח ספציפי לרכוש מוצר/ים באתר בתשלום נדחה - וזאת מכל סיבה שהיא.

 8. בפרט תהיינה "עופר-אבניר" רשאיות, לרגע או לתמיד, לחסום לקוח מלבצע רכישה באתר אם הוא או מי בשמו עשה "לעופר-אבניר" אחד מאלה:

  א. מסר באתר פרט/ים שגוי/ים או לא נכון בעת רכישה, הרשמה או בכלל.

  ב. ביצע לפי שקול דעת "עופר-אבניר" מעשה (או מחדל) "פוגע" או כזה שעלול לפגוע מבחינת אמצעי מחשוב או מבחינה מוסרית באתרי האינטרנט, לרבות באתר "עופר-אבניר" בכלל, בלקוחות אחרים, בציבור מסוים, ו/או בכל אדם אחר.

  ג. התנהג ו/או עשה (במעשה או במחדל) באמצעות או תוך שימוש באתר "עופר-אבניר" או נגדן, דבר שהוא בניגוד לחוק על-פי דיני מדינת ישראל, או סייע לבצע מעשה כאמור אף לאחר מעשה.

  ד. הפר תנאי מתנאי תקנון זה או הפר הסכם אחר שנכרת בינו לבין "עופר-אבניר".

  ה. עשה או ניסה לעשות שימוש בכרטיס אשראי/חיוב שאינו שלו או שהוא אינו מחזיק בו כדין או לפי היתר מפורש מהחברה המפיצה/המנפיקה של הכרטיס.

 9. לאחר שיובהר ל"עופר-אבניר"  כי התשלום עבור רכישת מוצר מסוים באתר בוצע, הרי שאספקת המוצר/ים ללקוח תיעשה באמצעות משלוח המוצר באמצעות חברת שלוח ובהתאם למדיניות חברת השליחות ו/או בדואר ישראל ו/או באמצעות איסוף עצמי והכול לפי דרישת הלקוח וכפי שאושרה על ידי עופר אבניר בעת ההזמנה.   המשלוח ללקוח יהיה ממוען לכתובת בישראל שמסר הלקוח באתר ובתנאי שמדובר בכתובת פיזית בישראל, שהיא כתובת קיימת, ברורה ומשולטת עם ציון שם הנמען שנמסר ל"עופר-אבניר" ושניתנת לאיתור בנקל. 
 10. מסירת המוצר/ים שנרכש/ו באתר ללקוח יבוצע/ו לכתובות כאמור במדינת ישראל, תוך ___עד 5_____ימי עסקים מיום אישור הרכישה, לכל המאוחר, וזאת כאשר המשלוח נשלח באמצעות חברת שלוח ואולם כאשר המשלוח נשלח באמצעות הדואר אזי המשלוח ללקוח יהיה ללא התחייבות ללוחות זמנים.

 11. במידה ובשל כל סיבה שהיא תתעכב מסירת המוצר שנשלח ללקוח באמצעות חברת שלוח, מעבר ל – ___5_ ימי עסקים, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה ובלבד שישיב את המוצר באריזה המקורית אם המוצר כן יתקבל אצלו לאחר ביטול העסקה.

 12. למשלוח ללקוח תצורף חשבונית והכול בהתאם למוצר ולמותג שנרכש למוצר ולמותג שנרכש כפי שנרשם באתר ו/או ככל ולא צורף מסמך כאמור למשלוח יהא הלקוח רשאי לבקש לקבל עותק ממסמך כאמור מעופר-אבניר בתוך עד _15___ ימים מיום מסירת המשלוח ללקוח.

 13. "עופר-אבניר" זכאיות לשנות לפי שקול דעתן הבלעדי כל פרט מפרטי איזה מהמוצרים שיפורסמו באתר ו/או בכל מקום אחר בו יפורסמו מוצרים שלהן או שנמכרים על ידן. שינוי כאמור יהיה לרבות: מחיר, משקל, טיב, תכונות, עיצוב, גודל וכל תכונה אחרת שרלוונטית למוצר.

 14. כל המחירים המפורטים באתר "עופר-אבניר" נקובים בשקלים חדשים ואלא אם נאמר אחרת אזי הם כוללים מע"מ וכן כוללים, בכפוף להוראות הדין, גם כל מס/אגרה/היטל אחרים החלים על המוצר ו/או מכירתו אך לא דמי משלוח ככל ורלוונטי.

 15. באתר ניתן לשלם עבור רכישת מוצרים בכרטיסי אשראי כפי שיפורסם באתר מפעם לפעם וכן באמצעות אפליקציית PAY PAL. התשלום באמצעות כרטיס אשראי הינו בכפוף לכך שהקונה הוא בעל הכרטיס והכרטיס הינו בתוקף ומוחזק ע"י הלקוח כדין וברשות ע"י המנפיק ובכפוף לתקנון החברה המנפיקה, בנוסף לכל הסכם אחר.

 16. "עופר-אבניר" שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כזה או אחר, להתיר שימוש באמצעי תשלום אחר/נוסף ולקבוע הסדרי תשלום שונים על כרטיס ספציפי או סוגי כרטיסים או אמצעי התשלום שהאתר מרשה לעשות בהם שימוש לביצוע תשלום.

 17. תנאי ומועדי התשלום לגבי כל מוצר ומוצר או לגבי סוגי מוצרים או בכלל יהיו בהתאם לשקול דעת בלעדי של "עופר-אבניר". ככלל אם לא נאמר במפורש שהתשלום לגבי מוצר מסוים יכול להתבצע בפריסת תשלומים בתוספת ריבית או בפריסת תשלומים לא תוספת ריבית, אזי התשלום לרכישת מוצר או להזמנה כולה יהיה בתשלום אחד בלבד ובמזומן.

 18. ככל והאתר יציע אפשרויות נוספות לביצוע תשלום שאינן במזומן, כמו גם האפשרות לבצע פריסת תשלום בתשלומים עיתיים, הרי שמספר התשלומים האפשרי והריבית שתושת על החיוב או לחילופין התשלום הכולל, יוצגו באתר.

 19. "עופר-אבניר" שומרות לעצמן את הזכות להציע ללקוח מסוים ו/או לקבוצת לקוחות ו/או בכלל, מבצעי קניה ו/או הנחות, לרבות הנחות ו/או הטבות שמותנות ברכישת מוצר/ים אחר/ים ולרבות רכישה בזמן מסוים או בכמות מסוימת.

 20. "עופר-אבניר" שומרות לעצמן את הזכות בכל עת וללא הודעה מוקדמת להפסיק או לשנות תנאים של כל מבצע, הטבה, הנחה מכל סוג שהוא, אף בניגוד לתנאים שפורסמו, לרבות שינוי המוצרים עליהם תינתן הנחה, שינוי מחיר של מוצר, שינוי תקופת מתן הטבה, שינוי עלות משלוח המוצר, שינוי כמות מוצרים שיש לרכוש ע"מ לקבל הנחה ו/או כל שינוי אחר.

 21. מתן הנחה ללקוח אחד או לקבוצת לקוחות או לסוג לקוחות מהמחיר שמפורסם באתר, אינו מחייב את "עופר-אבניר" לתת ללקוח אחר הנחה דומה או בכלל.

 22. ככל ויתפרסמו ע"י "עופר-אבניר" כמה מבצעים או כמה אפשרויות לקבלת הנחות לגבי מוצר מסוים הרי שהלקוח לא יוכל להנות מכפל מבצעים ו/או הנחות על אותו מוצר. על הלקוח לבחור מבין האפשרויות שרלוונטיות לגביו איזו הנחה, אחת ויחידה, הוא בוחר לממש, אלא אם צויין אחרת במפורש.

 23. "עופר-אבניר" שומרות לעצמן הזכות לבצע שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתן המוחלט וכל לקוח מוזמן לקרוא תקנון זה לפני כל כניסה לאתר.

 24. האחריות לקרוא בעיון את תנאי הגלישה והשימוש העדכניים באתר כפי שהם יפורסמו באתר והינה באחריות הלקוח.

 25. מובהר ומוסכם כי והיה ותינתן אפשרות לגולשים לכתוב מסר כתוב באתר, הרי ש"עופר-אבניר" לא תהינה אחראיות לתוכן שייכתב ולתוצאות כתיבתו אך עופר-אבניר תהיינה רשאיות לפי שקול דעתן הבלעדי, לחסום לקוח לרגע או לתמיד, למחוק מסר כאמור או חלק ממנו.

 26. ניתן לפנות אל "עופר-אבניר" בכל שאלה בקשר למוצר ו/או השימוש בו כמו גם שאלות לגבי השימוש באתר, באמצעות פניה לשירות הלקוחות של אתר "עופר-אבניר" בדוא"ל: [email protected]

 27. לקוח שרוכש מוצר או אביזר או חלף באתר עושה זאת על אחריותו, לאחר שבדק התאמת הרכש לצרכיו למידות, לדגם הרכב המדויק ולמטרה המיועדת.

 28. בכל מקרה של ספק ו/או אי הבנה באופן הפעלת המוצר ו/או האביזר הנרכש ו/או בתנאי החזקתו ו/או הרכבתו ו/או באופן השימוש בו, לפני או אחרי הקניה הלקוח מתחייב לפנות לשירות הלקוחות "עופר-אבניר" בכתובת הדוא"ל הנ"ל לקבלת מידע ו/או הבהרות.

 29. שימוש במוצר ו/או הרכבתו בניגוד להוראות או בניגוד ליעודו תגרום לפקיעת האחריות הניתנת לאותו מוצר ועופר-אבניר אף לא יהיו חייבות לקבל מוצר כזה לתיקון או להחלפה.

 30. מובהר כי שימוש – משמע גם הרכבה, חיבור, הפעלה ופתיחת האריזה המקורית.

 31. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מכל סוג שהוא, בקשר לכל מוצר, אביזר, מכשיר, כתב, פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, רעיון, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר, שייך אך ורק ל"עופר-אבניר" ו/או לחברות אחרות בארץ ו/או בחו"ל שעופר-אבניר מייצגות לפי רשותן. אין לעשות בכל תוכן מכל סוג שהוא, שמצוי או שיהיה באתר, כל שימוש שמטרתו עסק ו/או עשיית רווח כספי, מכל סוג שהוא במישרין ו/או בעקיפין. לעניין זה אסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי, בשום פרט מפרטי חומר כזה, בלא קבלת הסכמתן המפורשת של "עופר-אבניר" מראש ובכתב.

  האתר כולל תוכן אינפורמטיבי, המלצות, חוות דעת, מסלולים מוצעים וכיו"ב ("המלצות"). יובהר כי ההמלצות מסופקות למשתמשי האתר ללא כל בדיקה ו/או אחריות באשר לטיבן או אמינותן, מיועדות לצרכים אינפורמטיביים כלליים בלבד, ועל המשתמש חלה האחריות לוודא אותן לפני שהוא פועל בהתאם להן. עופר-אבניר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם בשל איזו פעולה או הסתמכות על ההמלצות

 32. מוסכם כי כל סכסוך בין אתר "עופר-אבניר" לבין לקוח או צד ג' יתברר לפי דיני מדינת ישראל וכי המחלוקת תתברר אך ורק בערכאה המוסמכת שבעיר תל אביב בלבד.

 33. מובהר כי חלק מהמוצרים המוצעים באתר הינם מוצרים שהשימוש בהם מצריך ידע מקצועי והלקוח מאשר ברכישתו כי אף שמומלץ לו לעשות שימוש ו/או הרכבה של המוצר אצל עופר אבניר או בהדרכתן בתשלום, הוא בחר לבצע הרכבה ו/או לעשות שימוש במוצר בעצמו ועל אחריותו בלבד. .

     34. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

 

 

 

WhatsApp